Wie zijn wij

Our website address is: https://pauluskamp.nl.

Deze website is eigendom van Paulus Kamp

Contactgegevens:
Email: pwdpkamp@gmail.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende Privacy Statement.

Waarom deze Privacy Verklaring?

Paulus kamp hecht belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR). Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden voor marketing doeleinden.

Met deze Privacyverklaring wil Paulus kamp de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

Soorten persoonsgegevens

Paulus kamp kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam
Voornaam
Bedrijfsadres
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Correspondentiegegevens met en uitgaande van Paulus kamp
andere gegevens die u aan Paulus kamp verstrekt in het kader van een samenwerking
Paulus kamp verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Paulus kamp, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Paulus kamp toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van:

  • een samenwerking met Paulus kamp
  • bezoek van de website
  • correspondentie met en uitgaande van Paulus kamp
  • het opvragen van een offerte
  • De door Paulus kamp verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Doel van de verwerking

Paulus kamp verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en de bijhorende diensten van Paulus kamp.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten.

De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

Het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening van de Verwerkingsverantwoordelijke; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker en het verlenen van ondersteuning en in het kader van direct marketing.
Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten.
De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
Statistische doeleinden.
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Paulus kamp. Paulus kamp heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Paulus kamp zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Paulus kamp en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Paulus kamp in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

In alle overige gevallen zal Paulus kamp uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen

Opslag van persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Paulus kamp uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘doel van de verwerking’.

Cookies

Paulus kamp kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ook cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Raadpleeg ons Cookie Policy hieronder voor meer informatie over de Cookies die Paulus kamp gebruikt om uw ervaring op deze website te verbeteren. Wanneer u de website van Paulus kamp bezoekt verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling zoals omschreven in ons Cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker

1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens
De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.
De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens
Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uit oefenen overeenkomstig de Verordening.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de gebruiker.

U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.
De Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
Gedurende de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de aan de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen
U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke bij de telecommunicatietoezichthouder OPTA.

Indien u wenst uw rechten uit te oefenen zal Paulus kamp hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van een email aanvraag aan Paulus kamp, via pwdpkamp@gmail.com, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mocht u na het lezen van onze Disclaimer en ons Privacybeleid toch nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Paulus kamp via pwdpkamp@gmail.com.

Cookie Policy

Welke partijen zijn er?
In dit Cookie Policy wordt verstaan onder:

Paulus Kamp
Email: pwdpkamp@gmail.com

‘Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Paulus kamp via zijn online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Nederlandse wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

Welke cookies gebruikt Lincelot en voor welke doeleinden?
Soorten cookies
Op de website van Paulus kamp worden 3 verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

II. Functionele cookies

Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

III. Analytische of performance cookies

Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

Vragen of opmerkingen?
Mocht u na het lezen van dit Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben dan kunt u steeds contact opnemen met Paulus Kamp via pwdpkamp@gmail.com.